Kampen-1111: Hoe klein juist groot kan zijn

Kampen-1111: Hoe klein juist groot kan zijn

De vreugde over het naar elkaar toegroeien van NGK-GKV wordt ten onrechte vaak getemperd door enerzijds verwijten op basis van persoonlijk ondervonden leed, en anderzijds bagatellisering door kerkelijke en leerstellige vrijblijvendheid. In beide gevallen wordt het perspectief van dit proces onbedoeld versmald tot een te verfoeien ‘klein vaderlands gedoe’. Juist in het kader van de wereldwijde viering van Refo500, ook hier in het door de Islam gestempelde Indonesia, is opnieuw duidelijk geworden dat het opkomen voor de gereformeerde belijdenis op zich getuigt van een breed oecumenisch-katholiek inzicht en missionaire gedrevenheid.

Anders dan de Open Brief suggereerde hanteerden zendelingen van én NGK én GKV juist dankbaar hun gereformeerde erfenis in de missionaire benadering en in de planting en vorming van jonge kerken. Maar ook anders dan tegenstanders van de OB werd duidelijk hoe die erfenis in andere contexten een eigen hertaling en invulling vereiste. Deze overtuiging leidde dan ook al eerder tot hartelijke wederzijdse waardering en samenwerking inzake opleiding en advisering in zending en oecumene.

Via het werk van zendingsdeputaten van beide kerken, De Verre Naasten (DVN), de Intercultural Reformed Theological Training (IRTT), en hun respectieve zendelingen (bv. Hans Vonkeman, Bob Wielenga, Fritz Kruger, Jouk Kruidhof en Ben van der Lugt) ontstond verdieping en verbreding van de waarde van gereformeerd zijn, geloven, denken en handelen. De ‘jonge’ kerken werden daardoor niet opgesloten in de  nederlandse kerkgeschiedenis maar volgden graag het uitgezette gereformeerde spoor.

Over dat samen optrekken van NGK en GKV in het buitenland danken we God. We bidden dat de vreugde daarover zijn weerslag vindt in een soortgelijk samengaan in Nederland. Naar een oud gezegde begint de oecumene op het zendingsveld, maar er is niets op tegen om die voort te zetten bij de thuiskerken. Zo zou 11-11 als mijlpaal en slogan kunnen dienen voor een nieuwe tijd in gereformeerd Nederland. Laat dan de OB in de archieven een plaats krijgen als getuigenis hoe in wereldwijd perspectief door veel strijd op vaderlandse bodem iets kleins toch groot kan zijn.

Kees Haak,                                                                                      Malang – Indonesia, 10-11-2017

 

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s